ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

//ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρ. 72 Ν. 4756/2020 (ΦΕΚ Α 235)
1. H θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του
άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α΄
79) των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, των
αιρετών οργάνων των Νομικών
Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και του Ν.Π.Δ.Δ.με την επωνυμία
«Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού
του Εθνικού Τυπογραφείου», εφόσον είτε έληξε από την 11η.6.2020 και
εφεξής είτε λήγει για πρώτη φορά ενόσω
βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, είτε έχει ήδη
παραταθεί με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A΄ 76), το άρθρο 28 του ν.
4690/2020 (Α΄ 104) και το άρθρο 25 του
ν. 4722/2020 (Α΄ 177), παρατείνεται έως την 30ή.6.2021.
2. Εξαιρετικά, έως την 30ή.6.2021 οι συνεδριάσεις των Διοικητικών
Συμβουλίων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του ν. 1264/1982, των
σωματείων που λειτουργούν βάσει του Α.Κ. ή των νομικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), όπως και των εργοδοτικών οργανώσεων,
δύνανται να διεξάγονται, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων διοίκησής
τους, με τη χρήση των πλέον πρόσφορων σύγχρονων ψηφιακών μέσων
απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους.

1408 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (που θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης μέσω της πλατφόρμας zoom) 13122020

2020-12-21T07:48:40+00:00