Καταστατικό

/Καταστατικό
Καταστατικό2015-11-27T10:57:01+00:00

Του επαγγελματικού σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ» που έχει έδρα τον Πειραιά

  
Άρθρο 1ο
 
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται στον Πειραιά επαγγελματικό σωματείο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του ν.1712 / 1987 και του ν. 2725 / 1999, όπως ισχύουν, και των συναφών νόμων που θα διέπουν την λειτουργία του μαζί με το παρόν καταστατικό και που θα έχει για έδρα του την πόλη του Πειραιά.
Το σωματείο θα έχει την επωνυμία, «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ». Για πρακτικούς λόγους το σωματείο θα μπορεί να χρησιμοποιεί στις συντομογραφίες, στις σφραγίδες, στην σημαία, στα σήματα και στα υπόλοιπα ενδεικτικά έγγραφα και σύμβολα του συνδέσμου, τα αρχικά γράμματα «ΠΑ.Σ.Π.Ι.» για τις σχέσεις του σωματείου με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται με τα στοιχειά «PANHELLENIC SAILING COACHES ASSOCIATION.
Άρθρο 2ο
 
ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ
Α. Σκοποί του συνδέσμου είναι:
α) Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.
β) Η επιστημονική και τεχνική κατάρτιση των μελών του.
γ) Η προαγωγή, ανάπτυξη και διάδοση του αθλήματος της ιστιοπλοΐας.
Β. Τα μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών είναι ενδεικτικά:
α) Η δημιουργία γραφείων, βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίου
β) Η έκδοση δελτίου ή περιοδικού,
γ) Η οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, συνεδρίων, προβολών ταινιών, εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδρομών.
δ) Η επικοινωνία και συνεργασία του συνδέσμου με ανάλογες ημεδαπές η αλλοδαπές οργανώσεις άλλων αθλημάτων και γενικά η ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων.
ε) Η μελέτη των θεμάτων της ιστιοπλοΐας.
στ) Η δημιουργία επιτροπών για οργάνωση και διεξαγωγή αγώνων και άλλων που θα αποφασίσει ο σύνδεσμος.
ζ) ο συντονισμός και η συμμετοχή σε δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση (Ομοσπονδία), αν αυτή συσταθεί, και η συμμετοχή με αιρετούς και ανακλητούς εκπροσώπους στα κέντρα λήψης των αποφάσεων που αφορούν στα μέλη του συνδέσμου.
η) η διαπραγμάτευση για την επίλυση των προβλημάτων των μελών της με κάθε αρμόδιο φορέα. Ιδίως, ο σύνδεσμος μπορεί να απευθύνεται στις δημόσιες διοικητικές και δικαστικές αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα συμφέροντα των μελών του για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών του και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.
ΜΕΛΗ
 
Άρθρο 3ο
 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ
 
Τα μέλη του συνδέσμου διακρίνονται σε επίτιμα και τακτικά.
α) Επίτιμα: Επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) του συνδέσμου, με την συνήθη πλειοψηφία της, κάθε πρόσωπο που έχει προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες ή έχει εργαστεί για την προαγωγή των σκοπών του συνδέσμου καθώς και της Ελληνικής η Διεθνούς ιστιοπλοΐας.
β) Τακτικά: Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει όποιος έχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή ιστιοπλοΐας, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 31 του ν. 2725 / 1999, όπως ισχύει.
Τα μέλη εφοδιάζονται με ταυτότητα μέλους που εκδίδει ο σύνδεσμος και ανανεώνεται κατ’ έτος με την καταβολή της συνδρομής. 
 
Άρθρο 4ο
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ
 
Τα τακτικά μέλη του συνδέσμου γίνονται δεκτά μετά από έγγραφη αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο(Δ.Σ.) του συνδέσμου. Αυτό αποφασίζει, για την εγγραφή, ή μη του αιτούντος στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίαση του.
Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθουν τριάντα ημέρες χωρίς το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο κατά τόπο μονομελές πρωτοδικείο μέσα σε ένα μήνα από της κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης ή από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας των τριάντα ημερών.
Το μονομελές πρωτοδικείο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διατάζει την εγγραφή του μέλους ή απορρίπτει την προσφυγή. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που διατάζει την εγγραφή.